GDPR

Politika ochrany súkromia a osobných údajov XBODY POPRAD

 

Ochrana osobných údajov

POLITIKA OCHRANY SÚKROMIA A OSOBNÝCH ÚDAJOV XBODY POPRAD

(ĎALEJ LEN AKO „DOKUMENT”)

verzia 1.0

ČASŤ I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

ČLÁNOK 1 IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA, OKRUH DOTKNUT¯CH OSÔB A ÚVODNÉ INFORMÁCIE

Spoločnosť XBODY SLOVAKIA, s.r.o., s.dlo: Scherfelov. 1309, Poprad, 058 01, IČO: 51 121 344, zap.san. v

Obchodnom registri Okresn.ho s.du Prešov, oddiel Sro, vložka č. 35234/P, ďalej označovaný ako „Spoločný

prev.dzkovateľ“, V.s týmto v zmysle plnenia povinnost. ustanovených Čl. 13 a 14 GDPR informuj. o sp.sobe

sprac.vania Vašich osobných .dajov. Pre označenie Spoločn.ho prev.dzkovateľa sa v texte Dokumentu využ.va

slovo „My“, „N.š“ a všetky modifik.cie týchto slov.

2

1. Dotknutými osobami s. najm. z.kazn.ci, ktor. so Spoločným prev.dzkovateľom uzavieraj. zmluvu o poskytnut.

služieb osobn.ho tr.nera a využ.vania priestorov na .čely tr.ningu (ďalej len ako „Zmluva“). Dotknutou osobou

s. aj in. fyzick. osoby, ktor. udelili Spoločn.mu prev.dzkovateľovi s.hlas so sprac.van.m osobných .dajov na

pr.slušn. .čely alebo n.vštevn.ci webov.ho s.dla www.xbodypoprad.sk (ďalšie inform.cie n.jdete v

ustanoveniach o cookies). Pre označenie Dotknutej osoby m.žeme v texte Dokumentu využ.vať slovo „Vy“, „V.š“

a všetky modifik.cie týchto slov.

2. T.to Politiku ochrany s.kromia a osobných .dajov (ďalej len ako „Dokument“) pre Dotknut. osoby sme vytvorili

z d.vodu posilnenia dostatočnej transparentnosti a vysvetlenia z.kladných pravidiel, ktor. dodržiavame pri

ochrane s.kromia a Vašich osobných .dajov.

3. Mimoriadne n.m z.lež. na bezpečnosti a z.konnosti sprac.vania Vašich osobných .dajov, a preto sme vytvorili

v tomto Dokumente osobitn. z.v.zn. pravidl. sprac.vania, ktor. vych.dzaj. zo z.kladných z.sad sprac.vania

osobných .dajov upravených v čl.nku 5 ods. 1 Nariadenia Eur.pskeho parlamentu a Rady (E.) 2016/679 z 27.

apr.la 2016 o ochrane fyzických os.b pri sprac.van. osobných .dajov a o voľnom pohybe takýchto .dajov, ktorým

sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecn. nariadenie o ochrane .dajov) (ďalej len ako „GDPR“).

4. Tento Dokument predstavuje nami zaveden. intern. politiku ochrany s.kromia v s.lade s čl.nkom 24 GDPR za

.čelom preukazovania dosiahnut.ho s.ladu s GDPR.

5. Tento Dokument sa zober. sprac.van.m osobných .dajov a dodržiavan.m z.kladných z.sad leg.lneho

sprac.vania osobných .dajov, ktor. s. založen. najm. na tom, že vykon.vame potrebn. sprac.vanie osobných

.dajov z.konným sp.sobom, spravodlivo ku všetkým zainteresovaným stran.m a transparentne k Dotknutým

osob.m. Kontinu.lne kladieme vysoký d.raz na bezpečnosť sprac.vania osobných .dajov, pričom

minimalizujeme d.ta

a spracovateľsk. oper.cie na nevyhnutn. minimum potrebn. pre riadne uzavretie a splnenie z.v.zkov z našej

vz.jomnej zmluvy a použ.van.m webov.ho s.dla.

6. Týmto Dokumentom V.m s.časne poskytujeme povinn. inform.cie v zmysle čl.nku 13 GDPR a zabezpečujeme

Vaše informovanie o obsahu tohto Dokumentu už pred z.skavan.m osobných .dajov, pri ktorom n.m osobn.

.daje prvýkr.t poskytujete, pr.p. priamo pri udeľovan. V.šho s.hlasu na sprac.vanie osobných .dajov na

vymedzen. .čely.

ČLÁNOK 2 POLITIKA XBODY POPRAD A GARANCIE

1. Predmetom spracovania osobných .dajov na .čel vytvorenia objedn.vky a plnenia Zmluvy s. osobn. .daje v

rozsahu: meno, priezvisko, adresa elektronickej pošty, telef.nne č.slo, heslo na pr.stup k online rezervačn.mu

syst.mu, popis požiadavky dotknutej osoby, resp. indik.cia z.ujmu o konkr.tny typ športových činnost. a služieb

osobn.ho tr.nera, inform.cie o zdravotnom stave s.visiace s povahou objednan.ho cvičenia, hist.ria rezerv.ci.

tr.ningov, .hrady a čakaj.ce .hrady objednaných tr.ningov.

2. Vytvorenie objedn.vky prebieha prostredn.ctvom n.šho rezervačn.ho syst.mu uveden.ho na webovom s.dle

www.xbodypoprad.sk. Ak.koľvek inform.cie a .kony s.visiace s Vašou objedn.vkou, plnen.m zmluvy a

fakturačnými povinnosťami a povinnosťami .hrady ceny Zmluvy prebiehaj. prostredn.ctvom uveden.ho

rezervačn.ho syst.mu, ktorý tak sprac.va osobn. .daje nevyhnutn. na vytvorenie objedn.vky a plnenie Zmluvy.

3. K vytvoreniu objedn.vky m.že d.jsť aj prostredn.ctvom telefon.tu na kontaktn. telef.nne č.slo Spoločn.ho

prev.dzkovateľa uveden. na webovom s.dle www.xbodypoprad.sk . V tomto pr.pade je však pr.pustn. výhradne

jednorazov. vytvorenie objedn.vky (.vodn. cvičenie), pričom v tomto pr.pade sprac.vame Vaše osobn. .daje

v rozsahu: meno, priezvisko a telef.nne č.slo.

4. V zmysle uveden.ho pr.vnym z.kladom spracovania osobných .dajov v zmysle Čl. 2 bod 1, 2 a 3 tohto

Dokumentu, s výnimkou osobných .dajov týkaj.cich sa zdravotn.ho stavu je Čl. 6 ods. 1 p.sm.b) GDPR.

3

Poskytnutie uvedených osobných .dajov je teda nevyhnutn. na uzavretie a plnenie Zmluvy a predstavuje to

zmluvn. požiadavku na poskytnutie týchto osobných .dajov.

5. Osobn. .daje týkaj.ce sa V.šho zdravotn.ho stavu sprac.vame výhradne z d.vodu spr.vneho poskytnutia

našich služieb v zmysle Zmluvy a z d.vodu prevencie a ochrany V.šho zdravia s.visiacej s priebehom tr.ningu a

fyzickou z.ťažou. Na spracovanie týchto osobných .dajov si však od V.s vyžiadame výslovný s.hlas v zmysle Čl.

9 ods. 2 p.sm.a) GDPR. Ak n.m tento s.hlas neposkytnete alebo neuvediete komplik.cie s.visiace s Vašim

zdravotným stavom, ktor. by mohli ovplyvniť priebeh tr.ningu alebo Vaše zdravie, budeme na tento postup

prihliadať ako na Vaše konkludentn. vyhl.senie o tom, že nijak. kontraindik.cie a komplik.cie V.šho

zdravotn.ho stavu s.visiace s priebehom tr.ningu neexistuj.. Avšak v pr.pade nepravdivosti V.šho

konkludentn.ho vyhl.senia v zmysle tohto bodu Dokumentu, zn.šate ak.koľvek n.sledky s.visiace s priebehom

tr.ningu na vlastn. zodpovednosť; ak sa odmietnete vyjadriť k obsahu „karty klienta“, budeme mať za to, že

nijakými kontraindik.ciami netrp.te a týmto postupom d.vate konkludentn. vyhl.senie v zmysle tejto vety.

6. Prostriedkami spracovania osobných .dajov v pr.pade Čl. 2 bod 5 Dokumentu s.: rezervačný syst.m na webovom

s.dle www.xbodypoprad.sk, kde m.žete tieto osobn. .daje uviesť v r.mci pozn.mky k dan.mu tr.ningu a tzv.

„karta klienta“, ktor. pln. funkciu „zdravotn.ho reverzu“, na z.klade ktorej vyjadrujete existenciu alebo

neexistenciu vybraných zdravotných kontraindik.ci., ktor. s. prek.žkou poskytnutia tr.ningu a plnenia Zmluvy.

V pr.pade tzv. „karty klienta“ ide však len o pas.vnu formu spracovania osobných .dajov, kedy prehlasujete

výhradne skutočnosť, či trp.te aspoň jednou z vybraných kontraindik.ci. zdravotn.ho stavu, relevantných pre

priebeh tr.ningu. Nijak. špecifik.ciu tejto kontraindik.cie však nemus.te uv.dzať alebo akokoľvek konkretizovať.

Pred.deme tak tomu aby ste n.s obozn.mili s konkr.tnou povahou V.šho zdravotn.ho stavu. Mus.me V.s však

upozorniť, že v pr.pade pozit.vnej indik.cie niektorej z uvedených zdravotných kontraindik.ci. budeme n.ten. v

z.ujme ochrany V.šho zdravotn.ho stavu tr.ning zrušiť a od Zmluvy odst.piť. Samozrejme uhraden. cenu

tr.ningu V.m vr.time.

7. Sprac.vame aj inform.ciu o tom „ako ste sa o n.s dozvedeli“. Tieto osobn. .daje sprac.vame na z.klade

opr.vnen.ho z.ujmu Spoločn.ho Prev.dzkovateľa v zmysle Čl.6 ods. 1 p.sm. f), ktorým je z.ujem na vytv.ran.

štatistických inform.ci. o informačných tokoch týkaj.cich sa povedomia o našich služb.ch. Tieto osobn. .daje

n.sledne sprac.vame výhradne v agregovanej podobe, bez spojitosti s konkr.tnou Dotknutou osobou, ktor.

n.m ich poskytla. Tieto štatistick. .daje n.sledne sprac.vame na z.klade Čl. 89 GDPR, po dobu neurčit..

8. Osobn. .daje nezverejňujeme bez V.šho s.hlasu a ani ich nepren.šame do žiadnej tretej krajiny, ktor. by

nezabezpečovala primeran. .roveň ochrany osobných .dajov. Garantujeme V.m sprac.vanie osobných .dajov

výlučne na .zem. členských št.tov Eur.pskej .nie, konkr.tne aktu.lne v čase .činnosti tejto verzie Dokumentu

s. všetky osobn. .daje Dotknutých os.b sprac.van. a fyzicky uchov.van. výlučne na .zem. Slovenskej

republiky.

9. K zverejneniu osobných .dajov m.že d.jsť iba na z.klade V.šho individu.lne vyjadren.ho s.hlasu alebo V.šho

vedom.ho konania (napr. zverejnenie obsahu na našom ofici.lnom profile zriadenom na soci.lnych sieťach). V

tejto s.vislosti V.s informujeme, že uverejnen.m pr.spevkov, fotiek alebo výkonom realiz.cie akejkoľvek činnosti

aktivity, ktor. m. za n.sledok Vaše identifikovanie na našom ofici.lnom profile na soci.lnej sieti, doch.dza k

spracovaniu Vašich osobných .dajov v informačných syst.mov danej soci.lnej siete a na našom profile. Svoj.m

konan.m v zmysle predch.dzaj.cej vety poskytujete tzv. konkludentný s.hlas so spracovan.m Vašich osobných

.dajov na naše marketingov. činnosti.

10. Pravidelne kontrolujeme a revidujeme nielen prijat. bezpečnostn. opatrenia určen. na vysok. zabezpečenie

bezpečnosti sprac.vania osobných .dajov, ale aj ostatn. postupy a pravidl. určen. na ochranu s.kromia a

osobných .dajov, pričom m.žeme spolupracovať s odborn.kom určeným do funkcie zodpovednej osoby (DPO –

Data Protection Officer).

11. Pri d.tovom prenose vedenom cez verejne pr.stupn. poč.tačov. sieť medzi Vašim koncovým zariaden.m a našim

serverom využ.vame primeran. prostriedky šifrovacej ochrany inform.ci. (SSL certifik.t). Rovnako všetky d.ta a

4

osobn. .daje uchov.vame na určených d.tových .ložisk.ch, pričom tieto s. zabezpečen. vhodnými

prostriedkami šifrovacej ochrany inform.ci..

12. Garantujeme V.m, že nijak. s.hlasy na spracovanie osobných .dajov nebudeme podmieňovať uzavret.m alebo

plnen.m zmluvy. V.š s.hlas so spracovan.m osobných .dajov, m.te možnosť vyjadriť slobodne, bez toho aby ste

ohrozili pr.stup k našim služb.m. Svoj udelený s.hlas so spracovan.m osobných .dajov m.žete kedykoľvek

odvolať a to kontaktovan.m Spoločn.ho Prev.dzkovateľa na ktorejkoľvek prev.dzke alebo prostredn.ctvom

zaslania p.somnej žiadosti na e-mailov. adresu xbodypoprad@gmail.com, pričom odvolanie V.šho s.hlasu nem.

vplyv na z.konnosť sprac.vania Vašich osobných .dajov uskutočnen. pred jeho odvolan.m.

13. Všetky subjekty, ktor. s. okrem n.s leg.lne zapojen. do procesu sprac.vania osobných .dajov s. transparentne

identifikovan. v r.mci tohto Dokumentu spoločne s ich postaven.m podľa GDPR. S Vašimi osobnými .dajmi

nevykon.me nijak. spracovateľsk. oper.ciu k tretej strane a/alebo pr.jemcovi, ak nie je transparentne

identifikovan. v tomto Dokumente a s.časne nedisponujeme na to potrebným pr.vnym z.kladom podľa čl.nku

6 GDPR.

14. Všetci pr.jemcovia osobných .dajov k nim pristupuj. výlučne na z.klade nami udelen.ho opr.vnenia, pričom s.

pr.vne zaviazan. osobitnými povinnosťami a pr.vnymi z.rukami posilňuj.cimi ochranu osobných .dajov

Dotknutých os.b.

15. Vaše osobn. .daje neposkytujeme nijakým stran.m na komerčn. .čely bez toho, aby ste s tým vopred vyjadrili

individu.lny a slobodný s.hlas. Pri využ.van. služby Google Analytics m.že za určitých okolnost. doch.dzať k

sprac.vaniu osobných .dajov n.vštevn.kov webov.ho s.dla zo strany spoločnosti Google Inc. v postaven. tretej

strany a samostatn.ho prev.dzkovateľa, pričom na toto sprac.vanie osobných .dajov nem.me žiaden dosah ani

vplyv. Považujeme za potrebn. informovať V.s tiež o tom, že časť sprac.vania osobných .dajov, ktor. s.visia s

využ.van.m funkcional.t integrovaných do webov.ho s.dla m.že byť realizovan. samostatne a od n.s .plne

nez.visle tret.mi stranami, ktor. s. v postaven. samostatných prev.dzkovateľov odlišných od našich

informačných syst.mov osobných .dajov; v týchto pr.padoch ide najm. o prev.dzkovateľov tzv. platobných br.n

určených na vykon.vanie bezhotovostných platieb cez internet. Týmto tret.m stran.m poskytujete svoje osobn.

.daje priamo bez toho, aby sme do tohto procesu akokoľvek vstupovali a ovplyvňovali ho. T.to časť sprac.vania

osobných .dajov sa riadi internými politikami a bezpečnostnými opatreniami prijatými týmito tret.mi stranami,

pričom nem.me žiadny vplyv na tak.to sprac.vanie osobných .dajov, vr.tane možnosti vykonať pr.va Dotknutej

osoby, o ktorých V.s informujeme v r.mci tohto Dokumentu.

16. Našich obchodných partnerov (tzv. sprostredkovateľov), ktorým sme umožnili sprac.vať Vaše osobn. .daje, sme

starostlivo preverili z hľadiska ich sp.sobilosti a praktickej schopnosti zabezpečiť bezpečnosť a z.konnosť

sprac.vania Vašich osobných .dajov. V našom pr.pade však ide najm. o osobných tr.nerov, ktor. vykon.vaj. pre

n.s svoje služby na z.klade uzavretej zmluvy. Týchto osobných tr.nerov poverujeme vykon.van.m tr.ningu,

ktorý ste si objednali a pritom sa oboznamuj. s Vašimi osobnými .dajmi v zmysle Čl. 2 tohto Dokumentu, avšak

len v rozsahu nevyhnutnom na poskytnutie služieb s.visiacich s osobným tr.ningom.

17. Pri sprac.van. osobných .dajov a komunik.cii s Dotknutými osobami využ.vame okrem bežnej telefonickej a

emailovej komunik.cie aj webov. s.dlo a ofici.lny profil zriadený na soci.lnej sieti Facebook a Instagram.

18. Z.roveň si V.s dovoľujeme vyzvať, aby ste o sebe v r.mci našej vz.jomnej komunik.cie pri objedn.van. tovaru

alebo služieb neuv.dzali nevyhnutne žiadne nadbytočn. .daje a inform.cie s.kromn.ho charakteru, ktor.

priamo nes.visia s objedn.vkou a uzatv.ran.m danej zmluvy.

ČLÁNOK 3 DOBA UCHOVÁVANIA OSOBN¯CH ÚDAJOV

1. Vaše osobn. .daje sprac.vame tak kr.tko, ako je to len možn.. Zabezpečujeme ich priebežn. likvid.ciu

bezodkladne po splnen. .čelu ich sprac.vania, ktorý nastane spravidla po splnen. všetkých zmluvných

mimozmluvných z.v.zkov. Uveden. plat. aj pre osobn. .daje v zmysle Čl. 2 bod 5 tohto Dokumentu, za

predpokladu že neodvol.te V.š výslovný s.hlas na ich sprac.vanie; ak odvol.te V.š výslovný s.hlas, ukonč.me

5

spracovanie týchto osobných .dajov bez zbytočn.ho odkladu. Po zaplaten. ceny a poskytnut. našich služieb s.

Vaše osobn. .daje sprac.van. ešte 24 mesiacov s ohľadom na našu zodpovednosť za vady tovaru a služieb

vyskytuj.cich sa v priebehu zmluvne predĺženej alebo z.konnej 24 mesačnej z.ručnej doby, ktor. vyplýva zo

z.kona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Po uplynut. z.ručnej doby na poskytnut. služby s. Vaše osobn.

.daje zlikvidovan. (vymazan. zo všetkých informačných syst.mov).

2. Ak ste n.m však udelili osobitný s.hlas na spracovanie Vašich osobných .dajov, budeme tieto osobn. .daje

sprac.vať a uchov.vať do doby odvolania V.šho s.hlasu. Ak v.š s.hlas odvol.te, zabezpeč.me likvid.ciu (výmaz)

Vašich osobných .dajov zo všetkých informačných syst.mov v s.lade s Čl.nkom 12 GDPR.

3. Vaše osobn. .daje m.žeme sprac.vať aj počas doby ustanovenej osobitným z.konom, napr.klad z.konmi

upravuj.cimi daňov. povinnosti a .čtovn. evidenciu. V tomto pr.pade sme povinn. uchov.vať Vaše osobn. .daje

po dobu ustanoven. osobitným z.konom, za .čelom plnenia našej z.konnej povinnosti.

ČLÁNOK 4 IDENTIFIKÁCIA SPROSTREDKOVATEĽOV, PRÍJEMCOV A TRETÍCH STRÁN ZAPOJEN¯CH DO

SPRACÚVANIA OSOBN¯CH ÚDAJOV

1. Pri sprac.van. Vašich osobných .dajov využ.vame nasledovných dostatočne preverených a odborne sp.sobilých

obchodných partnerov schopných garantovať̌ bezpečnosť̌ sprac.vania osobných .dajov, ktor. maj. v zmysle

Čl.nku 28 GDPR postavenie sprostredkovateľov:

• osobn. tr.neri,

• poskytovateľ webov.ho s.dla,

• spoločnosť poskytuj.ca služby .čtovn.ctva.

ČLÁNOK 5 MARKETING

1. Našim z.ujmom je, aby sme spolu s Vami zostali v kontakte a mohli sme V.s informovať o novink.ch a ponuk.ch

tovarov a služieb, ktor. poskytujeme. Na tento .čel V.m predklad.me možnosť vyjadrenia s.hlasu so

spracovan.m Vašich osobných .dajov na marketingov. .čely.

2. Ak n.m poskytnete V.š s.hlas, budeme po cel. dobu jeho platnosti a to až do odvolania V.šho s.hlasu sprac.vať

Vaše osobn. .daje v rozsahu: meno, priezvisko a e-mailov. adresa. Tieto osobn. .daje použijeme na to, aby sme

V.s mohli informovať podľa Čl. 5 bodu 1 tohto Dokumentu a zaslať V.m relevantn. inform.cie, na z.klade

ktorých m.žete využiť našu ponuku a služby.

3. Neudelenie ak.hokoľvek zo s.hlasov nem. žiadny vplyv na uzavretie našej vz.jomnej zmluvy, tak ako je uveden.

v ustanoveniach tohto Dokumentu.

4. Svoj udelený s.hlas so spracovan.m osobných .dajov m.žete kedykoľvek odvolať a to kontaktovan.m

Prev.dzkovateľa na ktorejkoľvek prev.dzke alebo prostredn.ctvom zaslania p.somnej žiadosti na e-mailov.

adresu xbodypoprad@gmail.com alebo prostredn.ctvom funkcie v r.mci V.šho z.kazn.ckeho profilu na

webovom s.dle www.xbodypoprad.sk, pričom odvolanie V.šho s.hlasu nem. vplyv na z.konnosť sprac.vania

Vašich osobných .dajov uskutočnen. pred jeho odvolan.m. Za odvolanie s.hlasu sa považuje aj zrušenie odberu

marketingových inform.ci., ktor. je s.časťou každ.ho zaslan.ho marketingov.ho e-mailu v podobe

samostatn.ho tlačidla alebo webov.ho linku.

ČLÁNOK 5 STRUČN¯ OPIS FUNGOVANIA SPOLOČNÉHO PREVÁDZKOVATEĽA

1. Spoločnosti uveden. v Čl. 1 bode 1 vytvorili na zmluvnom z.klade pr.vny inštit.t tzv. Spoločn.ho

prev.dzkovateľa v zmysle Čl. 26 GDPR.

6

2. Spoločný prev.dzkovateľ bol zriadený z d.vodu vz.jomn.ho prepojenia spoločnost. uvedených v Čl. 1 bode 1

tohto Dokumentu z d.vodu spoločn.ho XBODY POPRAD. Všetky spoločnosti vykon.vaj. vo vzťahu ku klientom

totožn. spracovateľsk. oper.cie na rovnakom pr.vnom z.klade a .čele spracovania osobných .dajov.

3. Z d.vodov uvedených v tomto čl.nku vykon.vaj. spoločnosti tvoriace tzv. Spoločn.ho prev.dzkovateľa

jednotliv. spracovateľsk. oper.cie nasledovne: Spoločnosť EMS Fitness s.r.o. prev.dzkuje rezervačný syst.m a

z.kazn.cke profilu uložen. v r.mci tohto syst.mu. Na z.klade toho v akej jednotlivej prev.dzke sa m. dan.

tr.ning vykonať, spr.stupňuje osobn. .daje z.kazn.kov ostatným spoločnostiam tvoriacich tzv. Spoločn.ho

prev.dzkovateľa. Vykon.va tak za .čelom plnenia Zmluvy.

4. Spracovateľsk. oper.cie s.visiace s výkonom činnost. marketingu vykon.vaj. všetky spoločnosti tvoriace tzv.

Spoločn.ho prev.dzkovateľa.

5. Pr.stup k osobným .dajom maj. výhradne osoby opr.vnen. a ich sprostredkovatelia (najm. tr.neri) na .čel

plnenia Zmluvy.

6. Spoločne určeným .čelom spracovania osobných .dajov je plnenie zmluvy o poskytnut. služieb osobn.ho

tr.nera a využ.vania priestorov na .čely tr.ningu spolu s pr.vnymi povinnosťami z toho vyplývaj.cimi

(reklam.cie, .čtovn. a daňov. povinnosti a pod.) a vykon.vanie marketingových činnost.. Spoločne určeným

prostriedkom spracovania osobných .dajov je webov. s.dlo www.xbodypoprad.sk (rezervačný syst.m Reservio

a z.kazn.cky profil) a in. prostriedky spracovania osobných .dajov v zmysle tohto Dokumentu ako napr.klad

prostriedky v zmysle Čl. 2 bod 5 a 6 tohto Dokumentu.

7. Pr.va Dotknutej osoby vybavuje spoločnosť XBODY SLOVAKIA s.r.o. vo vzťahu ku všetkým spoločnostiam

tvoriacim tzv. Spoločn.ho prev.dzkovateľa.

ČLÁNOK 5 ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA PRI VYUŽÍVANÍ WEBOVEJ STRÁNKY A POUŽÍVANIE COOKIES

1. Pri sprac.van. niektorých Vašich osobných .dajov využ.vame aj webov. s.dlo www.xbodypoprad.sk (ďalej

len ako „Webov. str.nka“).

2. Webov. str.nka využ.va s.bory typu cookies. S.bor cookie je malý textový s.bor, ktorý Web str.nka uklad. vo

vašom poč.tači alebo mobilnom zariaden. pri jej prehliadan.. Vďaka tomuto s.boru si Webov. str.nka na určitý

čas uchov.va inform.cie o vašich krokoch a preferenci.ch (ako s. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť p.sma a in.

nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej n.všteve Webovej str.nky alebo prehliadan. jej jednotlivých

podstr.nok nemus.te op.tovne uv.dzať.

3. Využ.vame vlastn. s.bory cookies (tzv. first party cookies) za .čelom optimalizovania funkci. Webovej str.nky a

lepšieho použ.vateľsk.ho komfortu n.vštevn.ka Webovej str.nky, ako aj cudzie cookies (tzv. third party cookies)

za .čelom zobrazovania tzv. behavior.lnej reklamy.

4. Webov. str.nka využ.va aj tzv. kr.tkodob. cookies, ktor. sa po ukončen. použ.vania internetov.ho prehliadača

automaticky z V.šho poč.tačov.ho syst.mu, resp. iných Vašich koncových zariaden. vymaž.. Avšak v niektorých

pr.padoch m.že doch.dzať aj k sprac.vaniu tzv. dlhodobých cookies, ktor. ost.vaj. v zariaden. koncov.ho

použ.vateľa, pričom n.m umožňuj. rozpoznať, že Webov. str.nku op.tovne navštevuje dan. zariadenie

koncov.ho použ.vateľa, čo m.že byť v z.vislosti od nastaven. vykonaných použ.vateľom spojen. napr. s

pam.tan.m si prednastaven.ho pr.stupov.ho hesla a pod.

5. Touto cestou V.s a všetkých n.vštevn.kov Webovej str.nky informujeme o tom, že všetky s.bory cookies, ktor.

Webov. str.nka m.že ukladať v koncovom zariaden. ak.hokoľvek n.vštevn.ka Webovej str.nky možno

kontrolovať a vymazať. Vhodným nastaven.m internetov.ho prehliadača je možn. .činne a .plne zamedziť

využ.vaniu s.borov typu cookies. Konkr.tne inform.cie a inštrukcie k nastaveniam jednotlivých typov

internetových prehliadačov je možn. n.jsť tu: https://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/ a

inform.cie potrebn. k vymazaniu s.borov typu cookies z technick.ho zariadenia použ.vateľa je možn. n.jsť tu:

7

https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/. Vo všeobecnosti je možn. uviesť, že je potrebn. v

internetovom prehliadači zapn.ť funkciu, ktor. sa zvykne označovať ako „Ochrana pred sledovan.m“.

6. V pr.pade ak internetový prehliadač využitý Vašim koncovým zariaden.m povoľuje Webovej str.nke využ.vať na

vstup a prezeranie jej obsahu s.bory typu cookies, sme opr.vnen. považovať tento stav za vyjadrenie V.šho

platn.ho s.hlasu s použ.van.m s.borov cookies.

7. Na Webovej str.nke použ.vame aj internetov. analytick. službu od spoločnosti Google Inc. a pričom však

nesprac.vame žiadne osobn. .daje a ani in. identifik.tory využiteľn. na nepriamu identifik.ciu (napr. IP adresu)

Dotknutých os.b. To však neznamen., že týmto sp.sobom nedoch.dza k sprac.vaniu osobných .dajov

spoločnosťou Google Inc., ktor. je prev.dzkovateľom služby Google Analytics a Google adWords.

8. Google Analytics a Google adWords na analýzu V.šho spr.vania na Webovej str.nke tiež využ.va s.bory typu

cookies, ktor. sa ukladaj. v zariaden. koncov.ho použ.vateľa Webovej str.nky (poč.tač, tablet, smartf.n). Google

anonymizuje časť IP adresy viažucej sa k zariadeniu koncov.ho použ.vateľa Webovej str.nky ihneď pri jej

z.skavan., č.m sa posilňuje ochrana s.kromia Dotknutej osoby. Google Inc. využ.va inform.cie z.skan. počas

V.šho použ.vania Webovej str.nky, aby vyhodnotil použ.vanie Webovej str.nky použ.vateľmi, vystavil reporty o

aktivit.ch na Webovej str.nke a aby n.m poskytol ďalšie služby spojen. s použ.van.m Webovej str.nky a

použ.van.m internetu. Tomuto sprac.vaniu .dajov službou Google Analytics a Google adWords je možn. op.ť

zabr.niť vhodným nastaven.m internetov.ho prehliadača, do ktor.ho nainštalujete z.suvný modul (plug in)

prehliadača dostupný prostredn.ctvom nasleduj.ceho odkazu:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

9. Službu Google Analytics a Google adWords m.žeme na Webovej str.nke využ.vať aj na generovanie on-line

reklamy prostredn.ctvom remarketingu, i.e. výstupy z našej marketingovej komunik.cie m.žu zobrazovať aj

odlišn. poskytovatelia digit.lnych služieb a internetov.ho obsahu vr.tane Google Inc, na r.znych internetových

str.nkach, ktor. v bud.cnosti, po ukončen. n.vštevy Webovej str.nky, bud. zobrazovan. na Vašom zariaden..

10. Využ.vame tiež reporty Google Analytics, aby sme mohli viesť efekt.vnejšiu marketingov. komunik.ciu, pričom

m.že doch.dzať aj k sprac.vaniu demografických charakterist.k a z.ujmov viažucich sa k Dotknutým osob.m

(napr. vek, pohlavie, z.ujmy) z.skan. spoločnosťou Google Inc., ktor. m.žeme takisto využ.vať. Pri sprac.van.

d.t prostredn.ctvom využ.vania služby Google Analytics však nebudeme sprac.vať Vaše osobn. .daje, nakoľko

nedisponujeme dostatočným identifik.torom, ktorý by umožňoval Vašu priamu, či nepriamu identifik.ciu.

11. Zobrazenie personalizovaných reklamných bannerov zo strany Google m.žete odmietnuť prostredn.ctvom

nasleduj.ceho odkazu.

12. Ďalšie inform.cie o využ.van. .dajov spoločnosťou Google Inc. v kontexte použ.vania Webovej str.nky m.žete

n.jsť tu: https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

13. S.časne V.s informujeme, že ak ste počas n.vštevy a použ.vania Webovej str.nky prihl.sen. do iných

internetových služieb od spoločnosti Google Inc. m.že zo strany spoločnosti Google Inc. doch.dzať k sprac.vaniu

Vašich osobných .dajov. Na toto sprac.vanie osobných .dajov nem.me žiadny dosah a ani vplyv a ani na ňom

nijakým sp.sobom neparticipuje.

14. Spoločnosť Google Inc. je v s.vislosti s použ.van.m Webovej str.nky Dotknutými osobami, treťou stranou v

postaven. samostatn.ho prev.dzkovateľa. Viac inform.ci. o aktu.lnych pravidl.ch ochrany s.kromia prijat.

spoločnosťou Google Inc. m.žu Dotknut. osoby n.jsť tu: https://www.google.com/policies/privacy/?hl=sk

15. Na propag.ciu našich tovarov a služieb využ.vame aj soci.lnu sieť Instagram, prev.dzkovan. spoločnosťou

Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Disponujeme však len administr.torskými

opr.vneniami pri sprac.van. Vašich osobných .dajov cez naše profily zriaden. na tejto soci.lnej sieti. T.to

spoločnosť je totiž v postaven. samostatn.ho prev.dzkovateľa osobných .dajov, pričom spracovanie Vašich

osobných .dajov sa uskutočňuje v zmysle podmienok ustanovených spoločnosťou Instagram. Z tohto d.vodu

m.že zo strany soci.lnej siete Instagram doch.dzať k poskytovaniu Vašich osobných .dajov tret.m stran.m

a cezhraničným prenosom do tret.ch kraj.n, pričom nad týmto spracovan.m osobných .dajov nem.me žiadnu

8

kontrolu a nezodpoved.me zaň. Prehľad doplnkov pre sieť Instagram, ich vlastnosti a sp.sob spracovania Vašich

osobných .dajov n.jdete na webovej adrese: https://help.instagram.com/519522125107875.

16. Na našej Webovej str.nke využ.vame aj doplnky soci.lnej siete Facebook, v podobe služby Facebook Conversion

Pixel a Facebook Remarketing a in., ktor. s. poskytovan. spoločnosťou Facebook Inc., 1601 S. California Ave,

Palo Alto, CA 94304, USA. Prostredn.ctvom n.šho firemn.ho profilu na soci.lnej sieti Facebook s.časne

propagujeme aj naše tovary a služby. V pr.pade n.vštevy našej Webovej str.nky, ktor. obsahuje takýto doplnok,

vznikne medzi Vaš.m prehliadačom a soci.lnou sieťou prepojenie. Soci.lna sieť n.sledne z.ska inform.ciu o

n.všteve Webovej str.nky z V.šho prehliadača. Ak ste na soci.lnej sieti Facebook prihl.sen., m.že byť Vaša

n.všteva priraden. k V.šmu profilu na soci.lnej sieti. Ak.koľvek inform.cie a metad.ta vyprodukovan.

činnosťou doplnku, m.že prev.dzkovateľ soci.lnej siete n.sledne uložiť. Pomocou Facebook Conversion Pixel

m.žeme my a Facebook rozpoznať, že ste klikli na našu reklamu na Facebooku a boli ste presmerovan. na našu

Webov. str.nku. Nem.me však pr.stup k .dajom iných str.nok, ktor. ste navšt.vili. Inform.cie z.skan. pomocou

Facebook Conversion Pixel n.m sl.žia na zostavovanie štatist.k o využ.van. našich facebookových reklamných

kampan.. Pritom však nez.skavame nijak. inform.cie, pomocou ktorých by V.s bolo možn. identifikovať.

Pomocou technol.gie Facebook Remarketing m.žu byť už.vatelia, ktor. naše str.nky už navšt.vili, znovu osloven.

cielene zameranou reklamou aj na iných facebookových str.nkach, pr.padne str.nkach spolupracuj.cich so

spoločnosťou Facebook. My však nez.skavame nijak. inform.cie adresnosti tejto reklamy voči konkr.tnym

osob.m. Bližšie inform.cie o .čele a objeme z.skaných inform.ci. a spracovan. Vašich osobných .dajov zo strany

Facebooku, ako aj o možnosti nastaven. pre ochranu vašej s.kromnej sf.ry na Facebooku, n.jdete v Z.sad.ch

použ.vania d.t soci.lnej siete Facebook, ktor. s. k nahliadnutiu tu. Zobrazovanie on-line rekl.m založených na

z.ujmoch od Facebooku a ďalš.ch z.častnených spoločnost. m.žete odmietnuť tu. Ak chcete zabr.niť z.skavaniu

týchto Vašich osobných .dajov, je potrebn. odhl.siť sa pred n.vštevou našej Webovej str.nky zo soci.lnej siete.

ČLÁNOK 6 POUČENIA O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

1. Z.lež. n.m na zachovan. integrity a d.vernosti Vašich osobných .dajov, a preto sa usilujeme o ich siln.

zabezpečenie nielen prostredn.ctvom individu.lnych, moderných technických a organizačných bezpečnostných

opatren., ale aj prostredn.ctvom možnosti kedykoľvek uplatniť pr.va Dotknutej osoby prostredn.ctvom p.somnej

vlastnoručne podp.sanej žiadosti, z ktorej bude zrejm. identita a pr.vo, o ktor.ho výkon Dotknut. osoba žiada

Prev.dzkovateľa. Žiadosti o výkon pr.va určen. Prev.dzkovateľovi m.žete posielať na našu elektronick. adresu:

xbodypoprad@gmail.com

2. Touto cestou V.s informujeme, že v pr.padoch, keď je pr.vnym z.kladom pre sprac.vanie osobných .dajov V.š

s.hlas, ste opr.vnen. kedykoľvek odvolať udelený s.hlas. Svoj udelený s.hlas so spracovan.m osobných .dajov

m.žete kedykoľvek odvolať a to kontaktovan.m Prev.dzkovateľa na ktorejkoľvek prev.dzke alebo

prostredn.ctvom zaslania p.somnej žiadosti na e-mailov. adresu xbodypoprad@gmail.com, pričom odvolanie

V.šho s.hlasu nem. vplyv na z.konnosť sprac.vania Vašich osobných .dajov uskutočnen. pred jeho odvolan.m.

3. V pr.padoch, keď je pr.vnym z.kladom zmluvný vzťah je potrebn. poskytn.ť n.m požadovan. osobn. .daje,

inak nie je možn. uzavrieť zmluvný vzťah a poskytn.ť V.m daný tovar alebo službu.

4. V pr.padoch, keď je pr.vnym z.kladom sprac.vania Vašich osobných .dajov ochrana pr.v a pr.vom chr.nených

z.ujmov Spoločn.ho prev.dzkovateľa (čl.nok 6 ods. 1 p.sm. f) GDPR), sme opr.vnen. sprac.vať Vaše s.visiace

osobn. .daje aj bez V.šho s.hlasu, pričom ste povinn. tak.to sprac.vanie strpieť.

5. S.časne m.te pr.vo na pr.stup k osobným .dajom (čl.nok 15 GDPR), pr.vo na opravu (čl.nok 16 GDPR), pr.vo

na vymazanie (čl.nok 17), pr.vo na obmedzenie sprac.vania (čl.nok 18 GDPR), pr.vo na prenosnosť .dajov

(čl.nok 20 GDPR), pr.vo namietať voči sprac.vaniu (čl.nok 21 GDPR), pr.vo žiadať o presk.manie individu.lneho

rozhodnutia, ktor. by bolo založen. na automatizovanom sprac.van. osobných .dajov (čl.nok 22 GDPR).

6. Každ. žiadosť o výkon pr.va dotknutej osoby v zmysle GDPR m.že byť uplatnen. na z.klade p.somnej a

vlastnoručne podp.sanej žiadosti zaslanej na našu adresu s.dla spoločnosti uvedenej v Obchodnom registri alebo

na našu elektronick. adresu: xbodypoprad@gmail.com

9

7. Touto cestou V.s upozorňujeme, že pri vybavovan. Vašej žiadosti o výkon pr.va dotknutej osoby, V.s m.žeme

požiadať o d.veryhodn. overenie totožnosti, a to najm. v pr.pade, ak budete žiadať o výkon svojho pr.va iným

sp.sobom ako p.somným listom s vlastnoručným podpisom, elektronickou poštou s d.veryhodným

kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo osobne v s.dle našej spoločnosti (i.e. napr. v pr.padoch bežných

emailových žiadost. alebo telefon.tov).

8. Každ. doručen. žiadosť o výkon pr.va dotknutej osoby bude individu.lne a kompetentne pos.den., pričom o

výsledku V.s budeme vždy informovať najnesk.r do 30 dn. od prijatia žiadosti. Proces vybavenia žiadosti spojenej

s výkonom pr.va dotknutej osoby je bezplatný. V pr.pade, ak by sme Vašu žiadosť o výkon pr.va dotknutej osoby

nevybavili podľa Vašej mienky v s.lade s GDPR m.te možnosť podať sťažnosť dozorn.mu org.nu

(www.dataprotection.gov.sk) alebo uplatniť s.dny prostriedok n.pravy priamo na pr.slušnom všeobecnom s.de.

9. V pr.pade akýchkoľvek ot.zok týkaj.cich sa ochrany s.kromia a osobných .dajov alebo inform.ci. o obsahu a

uplatňovan. svojich pr.v, pr.p. doplňuj.cich vysvetlen. obsahu tohto Dokumentu, n.s m.žete kedykoľvek

kontaktovať prostredn.ctvom emailovej adresy: xbodypoprad@gmail.com

ČASŤ V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. V pr.pade, ak nes.hlas.te alebo nedostatočne rozumiete obsahu či významu ktorejkoľvek časti tohto Dokumentu,

uv.tame Vaše vecn. výhrady a pripomienky, o ktorých budeme s Vami komunikovať s cieľom chr.niť a

podporovať Vaše pr.va a br.niť vzniku a prehlbovaniu akýchkoľvek riz.k pre Vaše pr.va a slobody, ktor. by mohli

byť sp.soben. alebo ovplyvnen. použ.van.m Webovej str.nky a/alebo iným sprac.van.m osobných .dajov v

tomto Dokumente.

2. Tento Dokument pravidelne revidujeme a aktualizujeme, pričom plat. vždy aktu.lna verzia Dokumentu, ktor. je

zverejnen. na Webovej str.nke .

3. Svoju sťažnosť s.visiacu so spracovan.m osobných .dajov m.žete adresovať na dozorný org.n, ktorým je .rad

na ochranu osobných .dajov Slovenskej republiky. Kontaktn. .daje dozorn.ho org.nu:

.rad na ochranu osobných .dajov Slovenskej republiky

Hraničn. 12

820 07 Bratislava +421

/2/ 3231 3214

statny.dozor@pdp.gov.s

k

V Poprade, Slovensk. republika

Dňa 20. m.ja 2018