VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY XBODY

 VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY XBODY

ONLINE REZERVÁCIE TRÉNINGU A SÚVISIACICH SLUŽIEB

 

Článok I

Úvodné ustanovenia

 1. Predmetom týchto všeobecne záväzných podmienok (ďalej len „VOP“) je úprava práv a povinností medzi spoločnosťou XBODY SLOVAKIA spol. s r. o., so sídlom Scherfelova 1309, 058 01 Poprad, IČO: 51 121 344, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 35234/P, ktorá prevádzkuje telovýchovné – športové zariadenie X BODY a Klientom, t. j. 

 1. tuzemskou právnickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, alebo zahraničnou právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá napĺňa znaky podnikateľa podľa príslušného zahraničného právneho poriadku, ktorým sa spravuje a tieto osoby konajú v rámci svojho povolania, predmetu podnikania alebo podnikateľskej činnosti;

 1. tuzemskou alebo zahraničnou fyzickou osobou, ktorá nie je podnikateľom v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v podmienkach Slovenskej republiky a  nekoná v rámci povolania, predmetu podnikania alebo podnikateľskej činnosti;

a to pri poskytovaní Služieb a predaji tovarov Prevádzkovateľom Klientovi.

 1. Tieto VOP Prevádzkovateľa sa súčasne vzťahujú na 

 1. telefonické alebo online Rezervácie Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom;
 2. platobné, ako aj storno podmienky online Rezervácií uskutočnených Klientom.

 1. Za účelom Rezervácie konkrétneho času Služby, Klient využíva 

 1. telefonický kontakt Prevádzkovateľa; 
 2. sociálnu sieť

 1. Instagram;
 2. Facebook;

t.  j. zriadené užívateľské účty Prevádzkovateľa.

 1. Podpisom prihlasovacieho formulára, prípadne iným preukázateľným spôsobom vyjadrenia súhlasu s týmito VOP (najneskôr však vždy začatím využívania Služieb Prevádzkovateľa alebo kúpou tovaru u Prevádzkovateľa) Klient potvrdzuje, že sa oboznámil so znením VOP, podmienkami ochrany osobných údajov, Bezpečnostnými a inými predpismi, prípadne ďalšími dokumentmi Prevádzkovateľa, ktoré sú uvedené na webovom sídle Prevádzkovateľa – www.xbodypoprad.sk.

 1. Ak nie je písomne dohodnuté inak, tieto VOP sa vzťahujú na právny vzťah medzi Klientom a Prevádzkovateľom. 

Článok II

Vymedzenie pojmov 

 

 1. Okrem pojmov definovaných kdekoľvek v týchto VOP majú pojmy s veľkým začiatočným písmenom v týchto VOP význam, aký im je priradený v tomto bode VOP:

 

Cena tovaru 

cenou tovaru sa rozumie cena dojednaná v súlade so zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov ako cena zmluvná. Cena tovaru je uvedená v aktuálne platnom Cenníku;

 

Cenník

predstavuje zoznam poskytovaných Služieb a tovaru Prevádzkovateľa, vrátane cien za jednotlivé poskytované Služby a predávané tovary Prevádzkovateľom v Centre, pričom môže uvádzať aj trvanie Služby. Cenník je k dispozícií k nahliadnutiu online na webovom sídle Prevádzkovateľa, ako aj na viditeľnom, voľne dostupnom mieste v Centre. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny informácií uvedených v Cenníku;

 

Centrum 

je telovýchovno-športové zariadenie prevádzkované Prevádzkovateľom so sídlom Scherfelova 1309,05801 Poprad;

 

Doba poskytovania Služby 

časový úsek odo dňa účinnosti Zmluvy do dňa jej zániku, počas ktorej je Klient oprávnený využívať Službu Prevádzkovateľa podľa zvolenej Služby na základe zakúpenej Permanentky;

 

Klient 

Klientom sa rozumie

 

 1. fyzická osoba, ktorá dovŕšila minimálne pätnásty (15.) rok života;
 2. právnická osoba, ktorá je oprávnená k vyžívaniu Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom;

 

Občiansky zákonník

slovenský zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov;

 

Obchodný zákonník

slovenský zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

 

Objednávka 

rozumie sa návrh na uzavretie Zmluvy, ktorý má najmä podobu písomného, ústneho, alebo telefonického záujmu o záväzné uzavretie Zmluvy a poskytnutie vybraných Služieb a tovarov zo strany Prevádzkovateľa;

 

Permanentka

predstavuje vybranú Službu Klientom s časovo, ako aj vstupovo     ohraničeným predplateným vstupom do Centra podľa výberu Klienta, v špecifikácií podľa Cenníka. Prevádzkovateľ neumožňuje predĺženie platnosti Permanentky / Služby, ani jeho výmenu za inú Permanentku / Službu alebo za alikvotnú peňažnú náhradu;

 

Prevádzkovateľ

je obchodná spoločnosť XBODY SLOVAKIA spol. s r. o., so sídlom Scherfelova 1309, 058 01 Poprad, IČO: 51 121 344, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 35234/P;

 

Rezervácia 

znamená rezerváciu vybranej Služby Klientom prostredníctvom Prevádzkovateľom určených možností a za podmienok určených v Cenníku;

 

Služba 

na účely týchto VOP sa službou rozumie činnosť Prevádzkovateľa v Centre počas prevádzkovej doby Centra, ktorá predstavuje záväzok Prevádzkovateľa poskytnúť Klientovi zvolené Služby, a to predovšetkým, nie však výlučne

 

 1. prístup Klienta do priestorov Centra;
 2. využitie Klientom zvolených Služieb, a to na základe a v rozsahu Klientom vybranej Permanentky;
 3. poskytnutie Klientovi ďalšie Služby v dohodnutom rozsahu podľa Permanentky.

 

Prevádzkovateľ poskytuje Služby spojené so zdravým životným štýlom a aktívnym trávením voľného času, a to najmä, nie však výlučne

 

 1. fitness tréning;
 2. kardio tréning;
 3. skupinové cvičenie;

 

Spotrebiteľ 

je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania;

 

Zákon o ochrane spotrebiteľa

slovenský zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

 

 1. Okrem pojmov definovaných v bode 2.1 týchto VOP, ak je inde v týchto VOP použitý definovaný pojem, v týchto VOP bude mať takýto pojem význam, ktorý mu je priradený v príslušnom bode príslušného článku, kde je definovaný, s výnimkou prípadu, ak je zrejmé z definície takéhoto pojmu, že jeho význam platí len pre príslušný bod alebo článok alebo len pre niektoré body alebo články týchto VOP.

 1. V týchto VOP, ak z kontextu nevyplýva iný zámer:

 1. ustanovenie zákona je odkazom na toto ustanovenie v jeho účinnom znení a zahŕňa všetky k nemu sa vzťahujúce vykonávacie predpisy; 
 2. slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj ich význam v množnom čísle a opačne;
 3. nadpisy jednotlivých článkov a bodov týchto VOP nemajú vplyv na jej výklad a uvádzajú sa len za účelom sprehľadnenia obsahu týchto VOP.

 

Článok III

Uzavretie Zmluvy

 

 1. Zmluva je uzavretá na základe ponuky Prevádzkovateľa, následnej Objednávky zo strany Klienta a jej akceptácie zo strany Prevádzkovateľa.

 

 1. Klient môže objednať u Prevádzkovateľa poskytnutie vybraných Služieb a Prevádzkovateľ môže poskytnutie Služieb potvrdiť najmä:

 

 1. prostredníctvom web stránky, resp. webového sídla Prevádzkovateľa a/alebo prostredníctvom sociálnych sietí;
 2. priamo na recepcii v Centre;
 3. písomnou formou uzatvorenia Zmluvy.

 

 1. Kogentnou podmienkou pre platné uzavretie Zmluvy je vyjadrenie súhlasu Klienta s obsahom a znením VOP Prevádzkovateľa.

 

 1. Klient je oprávnený využívať online Rezervácie len v prípade, že súhlasí s VOP Prevádzkovateľa. Klientovi sa odporúča vo vlastnom záujme oboznámiť sa s týmito VOP pred uskutočnením uzavretia Zmluvy. Pri opakovanom využívaní online Rezervácie je Klient povinný vždy sa oboznámiť s aktuálnym znením VOP.

 

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne tieto VOP zmeniť, pričom zmena VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na webovom sídle Prevádzkovateľa –  www.xbodypoprad.sk. Potvrdením Rezervácie Klient vyslovuje bezvýhradný súhlas s týmito VOP.

 

 1. V prípade, kedy Klient nevyjadrí svoj výslovný súhlas so znením a obsahom VOP, nie je možné, aby došlo k uzavretiu Zmluvy, resp. poskytnutí Služby Klientovi Prevádzkovateľom. 

 

Článok IV

Rezervácia Služby 

 

 1. Pri telefonickej rezervácií má Klient možnosť informovať sa o aktuálne voľných tréningových č8asoch v  Centre, za ceny uvedené v Cenníku Prevádzkovateľa priamo na webovom sídle Prevádzkovateľa www.xbodypoprad.sk.

 1. Pri telefonickej Rezervácii po výbere všetkých údajov pre začiatok a koniec tréningu, dátume, Klient záväzne potvrdí Rezerváciu. 

 

 1. Potvrdenie telefonickej rezervácie slúži, ako kontaktný údaj pre realizáciu akýchkoľvek zmien alebo stornovania Rezervácie. 

Článok V

Platobné podmienky 

 

 1. Úhradu za Službu rezervovanú Klientom pri online Rezervácií, je Klient povinný uhradiť v plnej výške najneskôr priamo pri prvom tréningu, t. j. prvom využití Služby  v Centre na základe vystaveného pokladničného dokladu Prevádzkovateľom.

 1. Klient prioritne vykonáva úhradu ceny za Službu

 1. na základe uzatvorenej Zmluvy, jedným zo spôsobov uvedených v článku I bode 1.3 VOP, a to v súlade s VOP a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky;
 2. na základe uzatvorenej Zmluvy uzatvorenej priamo v Centre.

 

 1. Pri uzatvorení Zmluvy podľa bodu 5.2 písm. b) tohto článku VOP pre vylúčenie všetkých pochybností platí, že tento právny úkon nespadá pod aplikáciu ustanovení Zákona o ochrane spotrebiteľa.

 

 1. V prípade, ak nie je možné využiť jeden zo spôsobov realizácie platby v zmysle predchádzajúcich bodov, Klient je povinný využiť iný z týchto spôsobov platby, ktorý je dostupný. Poplatky za prevod finančných prostriedkov znáša Klient, pričom prípadné poplatky nie sú účtované Prevádzkovateľom, ale subjektom, ktorý prevod finančných prostriedkov zabezpečuje.

 

 1. Postup a činnosť Prevádzkovateľa vychádza z etických princípov a rešpektuje súkromie Klienta. Rezervačný systém využíva v súčasnosti najmodernejšie systémy šifrovania citlivých dát a údajov, ktoré garantuje plnú bezpečnosť údajov poskytnutých pri Realizácii Služby Klientom.

Článok VI

Vady Služieb, záručná doba a prevenčná povinnosť Klienta 

 

 1. V prípade vady poskytovaných Služieb Prevádzkovateľom je povinný postupovať podľa platného a účinného Zákona o ochrane spotrebiteľa.

 1. Ak Klient využije Služby aj napriek tomu, že ich označuje za vadné, týmto konkludentným prejavom vôle sa vzdáva práva na reklamáciu Služby a poskytnutie Služby bude považované za prijaté bez výhrad zo strany Klienta.

Článok VII

Zodpovednosť za škodu 

 

 1. Prevádzkovateľ zodpovedá za splnenie svojich zmluvných povinností s odbornou starostlivosťou.

 1. Klient nemá právo na náhradu škody spôsobenú vlastným úmyselným alebo nedbanlivostným konaním, alebo úmyselným/nedbanlivým konaním tretích osôb, ktoré sa s jeho vedomím zdržiavajú v Centre.

 1. Klient zodpovedá v plnom rozsahu za (i) škodu spôsobenú na majetku Prevádzkovateľa, a to aj v prípade, ak bude spôsobená z nedbanlivosti, neodborným zaobchádzaním ako aj za (ii)  škodu na majetku a/alebo zdraví tretích osôb, nachádzajúcich sa v Centre, a to aj v prípade, ak bude spôsobená z nedbanlivosti, neodborným zaobchádzaním. Klient sa zaväzuje takto vzniknutú škodu nahradiť Prevádzkovateľovi / poškodenému v plnom rozsahu.

 1. Klient je povinný zaobchádzať so zariadením / majetkom Prevádzkovateľa alebo zariadením / majetkom, ktoré Prevádzkovateľ užíva / má v nájme / výpožičke / držbe a je v priestoroch Centra šetrne. 

 

 1. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za poškodenie zdravia alebo vecí, ktoré vznikli zaobchádzaním zo strany Klienta v rozpore so Zmluvou.

 1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo odložených v Centre počas využívania Služieb, ak tieto budú odložené mimo miest vyhradených Prevádzkovateľom. 

 

 1. Pokiaľ Klient odkladá počas využívania Služieb do miest vyhradených Prevádzkovateľom veci, ktoré jednotlivo, alebo v súčte najviac dvoch vecí presahujú celkovú menovitú hodnotu 100,- EUR (slovom jednosto eur), tento je povinný toto oznámiť Prevádzkovateľovi a odložiť ich v úschovni cenín, inak Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú ich poškodením, odcudzením, znehodnotením presahujúcu danú čiastku. 

 1. Prevádzkovateľ zodpovedá za škodu na veciach v zmysle Zmluvy a ustanovení príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu. Právo na náhradu škody sa musí uplatniť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu.

 1. Klient, ktorý spôsobí Prevádzkovateľovi a/alebo tretím osobám škodu, je za ňu zodpovedný v súlade s ustanovením § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka. 

 

 1. V prípade, ak bez zavinenia Prevádzkovateľa, alebo vplyvom rozhodnutí orgánov štátnej moci (napríklad v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 opatreniami orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva), alebo zásahov vyššej moci Klient nebude mať možnosť využiť Rezervované Služby v pôvodne dohodnutom termíne alebo rozsahu, Klient berie na vedomie, že v týchto prípadoch Prevádzkovateľ trvá na plnení zvyšku Zmluvy, ak sa s Klientom písomne nedohodne inak. 

 

 1. Pre odstránenie pochybností platí, že v prípadoch podľa predchádzajúceho bodu VOP, Prevádzkovateľ oznamuje Klientovi, že na zvyšku plnenia trvá.

 

Článok VIII

Osobitné ustanovenia 

 

 1. Ak došlo k uzavretiu Zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Spotrebiteľom výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Prevádzkovateľa a Spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla Prevádzkovateľa, alebo iným zo spôsobom podľa článku I bodu 1.3 VOP má sa za to, že došlo k uzatvoreniu Zmluvy v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa.

 1. Ak sa má na základe Zmluvy začať poskytovanie Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy, alebo ak Spotrebiteľ o poskytovanie Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy požiada, Prevádzkovateľ týmto:

 

 1. poučuje Spotrebiteľa, resp. Klienta, o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy, sa Klient vzdáva po úplnom poskytnutí Služby práva na odstúpenie od Zmluvy; a súčasne
 2. poučuje Spotrebiteľa, resp. Klienta, o tom, že udelením súhlasu s obsahom a znením týchto VOP, sa Klient vzdáva práva na odstúpenie od Zmluvy v zmysle ustanovenia § 7 ods. 6 písm. k) Zákona o ochrane spotrebiteľa. 

 

 1. Spotrebiteľ, resp. Klient, výslovne súhlasí so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy a vyhlasuje, že bol riadne poučený podľa bodu 8.2. písm. a) a b) tohto článku VOP, pričom na znak súhlasu Klient pripája svoj vlastnoručný podpis pri uzatvorení Zmluvy, najneskôr však pri prvej realizácií  Služby.

 1. Spotrebiteľ berie na vedomie, že sa vzdáva práva na odstúpenie od Zmluvy a vzniká mu povinnosť uhradiť cenu za skutočne poskytnuté Služby.

Článok IX

Odstúpenie od Zmluvy 

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy na základe závažných dôvodov na strane Klienta. Takýmito dôvodmi sú najmä, nie však výlučne:

 

 1. hrubé porušenie Zmluvy;
 2. úmyselné zneužitie práv Klienta;
 3. spáchanie trestného činu alebo priestupku voči inému Klientovi alebo zamestnancovi Centra.

 1. Klient má právo odstúpiť od Zmluvy po uplynutí lehoty podľa ustanovenia § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa, a to len v mimoriadnych a/alebo vážnych dôvodoch na strane Klienta objektívne znemožňujúcich využívanie Služieb. 

 1. Podkladom na posúdenie oznámenia o odstúpení od Zmluvy Prevádzkovateľom budú všetky doručené doklady, ktoré sa Klient rozhodne Prevádzkovateľovi sprístupniť (napríklad lekárska správa Klienta alebo iné doklady preukazujúce vážne dôvody na strane Klienta). Akceptácia odstúpenia od Zmluvy zo strany Klienta je právom, nie však povinnosťou Prevádzkovateľa.

 

 1. Pre odstránenie pochybností platí, že ak v týchto VOP nie je uvedené inak, Klient nemá nárok na odstúpenie už zakúpenej Služby na základe podania písomnej a odôvodnenej žiadosti Klienta.

 

 1. Spotrebiteľ, resp. Klient, je povinný uplatniť si svoje subjektívne právo na odstúpenie od Zmluvy výlučne v písomnej forme, inak sa naň nebude prihliadať. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od Zmluvy a doručiť ho Prevádzkovateľovi jedným zo spôsobov podľa bodu 13.9. VOP.

 

 1. Doručením písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy zo strany Klienta a jeho následným písomným uznaním Prevádzkovateľom alebo Prevádzkovateľa Zmluva zaniká a súčasne sa stávajú splatnými všetky doposiaľ nesplatné pohľadávky. 

 

Článok X

Zmena alebo zrušenie Rezervácie, storno poplatok

 

 1. Akékoľvek zmeny uskutočnenej Rezervácie zo strany Klienta je možné uskutočniť 

 

 1. telefonicky, na telefónnom čísle: +421 948 088 738;
 2. e-mailom, prostredníctvom e-mailovej adresy: xbodypoprad@gmail.com.

 

 

 1. Pokiaľ Klient požaduje zmenu uskutočnenej Rezervácie, ktorej nie je možné z kapacitných dôvodov alebo iných prevádzkových dôvodov vyhovieť, Prevádzkovateľ uskutoční všetky kroky za účelom vyhovenia požiadavkám Klienta, avšak Prevádzkovateľ nie je povinný požiadavke Klienta na zmenu uskutočnenej Rezervácie vyhovieť. 

 

 1. Klientovi nevzniká nárok na náhradu škody či akékoľvek iné plnenie zo strany Prevádzkovateľa z dôvodu nemožnosti zmeny uskutočnenej Rezervácie.

 

 1. V prípade zrušenia Rezervácie Služby Klientom, vzniká Prevádzkovateľovi nárok na storno poplatok, a to v nasledovnej výške:

 

 1. Prevádzkovateľ má právo si uplatniť voči Klientovi storno poplatok za zrušenie potvrdenej Rezervácie Služby, a to vo výške 100% z ceny Rezervovaných a potvrdených Služieb, v prípade, ak Klient túto skutočnosť oznámi v lehote tri (3) hodiny a menej hodín pred časom nástupu na tréning, resp. Službu;

 

 1. V prípade nenastúpenia Klienta na Rezervovanú Službu, vzniká Prevádzkovateľovi nárok na storno poplatok vo výške 100% z ceny Rezervovanej Služby alebo má nárok odpočítanie alikvotného počtu tréningov, resp. Služieb zo zakúpenej Permanentky Klientom. 

 

 1. V prípade nenastúpenia Klienta na rezervovanú Službu, alebo v prípade nezrušenia Rezervácie minimálne tri (3) hodiny pred začatím Služby alebo v prípade, že neinformoval Prevádzkovateľa o zrušení Rezervácie Služby, Klient je povinný uhradiť storno poplatok vo výške 100% z ceny Rezervovaných Služieb.

 1. V prípade, ak Klient zruší Rezerváciu viac ako tri (3) hodiny pred začatím tréningu, resp. Služby, nevzniká Prevádzkovateľovi nárok na storno poplatok.

 1. Vo výnimočných prípadoch je možné na základe písomného schválenia Prevádzkovateľom umožniť Klientovi previesť Službu na tretiu osobu, ktorá sa zaviaže prevziať na seba všetky práva a záväzky vyplývajúce z uzatvorenej Zmluvy, a to písomným dodatkom k Zmluve.

 

 1. Možnosť previesť Službu na tretiu osobu je iba raz (1x) počas doby trvania Služby. V prípade prevedenia Služby na tretiu osobu, už nie je možné vrátiť / previesť Službu späť na pôvodného Klienta. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevod Služby na navrhnutú tretiu osobu, a to aj bez uvedenia dôvodu.

Článok XI

Ochrana osobných údajov 

 

 1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú ním považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). Súčasne prehlasuje, že prijal primerané organizačné a technické opatrenia na zaistenie bezpečnosti spracúvaných osobných údajov. Informácie o spracúvaní osobných údajov Klienta, ako aj všetkých dotknutých osôb, ktorých údaje Prevádzkovateľ spracúva.

 1. Prevádzkovateľ spracúva poskytnuté osobné údaje užívateľa v rozsahu uvedenom najmä v Zmluve, a to 

 1. titul;
 2. meno, priezvisko;
 3. adresa; 
 4. štátne občianstvo; 
 5. dátum narodenia; 
 6. e-mail; 
 7. telefónne číslo; 

nakoľko spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy.

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje Klienta po dobu nevyhnutnú na splnenie vyššie uvedených účelov spracúvania. Poskytnutie osobných údajov Prevádzkovateľovi je nevyhnutné pre naplnenie vyššie uvedených účelov. V prípade ich neposkytnutia by nebolo možné uzatvoriť Zmluvu.

 1. Klient zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je Klient povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť Prevádzkovateľovi.

 1. V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, po splnení účelu alebo doby, na ktorú bol udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje Klienta vymazané.

 1. Ochrana osobných sa spravuje ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, kde sú taktiež upravené aj práva Klienta ako  dotknutej osoby. 

 1. Klient má právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania jeho uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch má Klient zároveň (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak odvolal svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. 

 1. Klient má v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t. j. má právo získať svoje osobné údaje, ktoré dobrovoľne poskytol Prevádzkovateľovi v elektronickej forme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môže žiadať o prenos týchto údajov k druhému Prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný.

 1. V prípade, že si uplatňuje Klient niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a zo žiadosti užívateľa nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že má Prevádzkovateľ oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

 1. Ako dotknutá osoba má Klient právo podať sťažnosť Prevádzkovateľovi a dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa jeho osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou a účinnou legislatívou Slovenskej republiky. 

 1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.

 1. Osobné údaje Klienta môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytované aj subjektom, resp. kategórií subjektov, ak je to nevyhnutné na splnenie účelu, za ktorým boli získané, a to najmä 

 1. orgány verejnej moci;
 2. poskytovatelia IT služieb;
 3. účtovných služieb;
 4. externým trénerom;
 5. zamestnávateľovi Klienta (ak sa Služby Prevádzkovateľa poskytujú Klientovi ako zamestnanecký benefit). 

 1. Údaje poskytnuté tretím osobám môžu byť použité výhradne na účely, na ktoré boli osobné údaje získané.

 

Článok XII

Doba poskytnutia Služby

 

 1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na jeden (1) rok.

 1. Klient má povinnosť využiť Služby na základe ním zvolenej Permanentky v čase podľa predchádzajúceho bodu tohto článku VOP. 

 

 1. V prípade nevyužívania Služieb v zmysle Zmluvy Klient nemá právo požadovať od Prevádzkovateľa žiadne finančné protiplnenie (ani na vrátenie časti z ceny Služby).

 

 1. Zmluva zaniká okamihom 

 1. využitia celej Služby Klientom;
 2. uplynutím času, na ktorý sa Zmluva uzatvorila;
 3. doručením výpovede Zmluvy;
 4. doručením oznámenia o odstúpení od Zmluvy.

Článok XIII

Záverečné a prechodné ustanovenia 

 

 1. Tieto VOP platia a sú účinné odo dňa 08.09.2016.

 

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu týchto VOP kedykoľvek v priebehu trvania Zmluvy alebo využívania Služieb. Zmenu VOP Prevádzkovateľ oznámi na viditeľnom, voľne dostupnom mieste nachádzajúcom sa v Centre, ako aj prostredníctvom oznámenia uverejnenom na webovom sídle Prevádzkovateľa.

 1. Ak dôjde k jednostrannej zmene ustanovení VOP, Klient má právo na písomné vypovedanie Zmluvy v lehote štrnástich (14) dní od okamihu oznámenia tejto zmeny; ak nedôjde k vypovedaniu Zmluvy, považuje sa toto konanie Klienta za súhlas s novým znením VOP.  Práva a povinnosti Klientov, vyplývajúce zo zmluvy uzavretej na diaľku, v zmysle článku IX týmto nie sú dotknuté.

 1. Prevádzkovateľ a Klient sú vždy viazaní aktuálne platnými ustanoveniami VOP.

 1. Právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Klientom zo Zmluvy sa riadia ustanoveniami Zmluvy, ako i týmito VOP a príslušnými ustanoveniami právnych predpisov SR, najmä ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka.

 

 1. Prevádzkovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov Klientov, ktoré sú fyzickými osobami, v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

 1. Podnety  Klientov prijíma Prevádzkovateľ na adrese uvedenej pri identifikácii Prevádzkovateľa týchto VOP a na e-mailovej adrese xbodypoprad@gmail.com

 1. Ak nie je vo VOP uvedené inak, Prevádzkovateľ a Klient sa dohodli, že vzájomná komunikácia a doručovanie písomností môže prebiehať prostredníctvom písomností zasielaných:

 1. osobne a/alebo na adresu sídla Prevádzkovateľa zapísaného v obchodom registri alebo v inom príslušnom registri;
 2. na adresu trvalého pobytu; prípadne
 3. e-mailom, na adresu uvedenú Prevádzkovateľom a Klientom.

 1. Písomnosť sa považuje za riadne doručenú:

 1. pri zasielaní písomnosti e-mailom, okamihom vygenerovania potvrdenia prístrojom, prostredníctvom ktorého sa písomnosť doručuje;
 2. pri zasielaní poštou, na siedmy (7) deň odo dňa odoslania formou doporučenej zásielky s potvrdením o doručení (doručenkou);
 3. osobne, dňom prevzatia alebo odmietnutia prevzatia adresátom.

 1. Akúkoľvek zmenu adries pre doručovanie písomností sú si tak Prevádzkovateľ, ako aj Klient povinní vzájomne bezodkladne oznámiť.

 1. Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe Prevádzkovateľa (vis major) alebo okolnosti na strane Klienta, na základe ktorých Klient úplne alebo sčasti nevyužije Objednané, uhradené a Rezervované Služby, nevzniká Klientovi nárok na úhradu alebo zľavu z Ceny Služieb ani nárok na kompenzáciu alebo náhradu škody v akomkoľvek rozsahu. 

 1. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za krátkodobo zníženú kvalitu Služieb, výpadky, a tiež škody spôsobené vyššou mocou (vis maior). Vyššou mocou sú myslené najmä prírodné katastrofy, živelné pohromy, štrajky, dopravné nehody, nepredvídateľné poruchy v Centre Prevádzkovateľa, alebo povinnosti uložené Prevádzkovateľovi rozhodnutím orgánov verejnej moci ako i iné skutočnosti, ktorých vznik, existenciu, či trvanie nie je možné pripísať na zodpovednosť Prevádzakovateľovi.

 1. Ak sa niektoré ustanovenie VOP stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné, resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia sú týmto nedotknuté a zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Prevádzkovateľ v takomto prípade nahradí takéto ustanovenie platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých v týchto VOP pri zachovaní ekonomického a právneho účelu a zmyslu nahrádzaného ustanovenia.

 1. Spory, ktoré vzniknú medzi Prevádzkovateľom a Klientom zo Zmluvy a/alebo VOP, alebo súvisiacich so Zmluvou a/alebo VOP, vrátane sporov o platnosť, výklad, zánik Zmluvy a/alebo VOP, budú strany riešiť primárne dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, vec bude predložená na rozhodnutie príslušnému všeobecnému súdu Slovenskej republiky.

 1. Prípadné spory medzi Prevádzkovateľom a Spotrebiteľom, je možné riešiť formou alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pred zamýšľaným iniciovaním alternatívneho riešenia sporu sa Spotrebiteľovi odporúča, resp. Klientovi, kontaktovať za účelom riešenia vzniknutej situácie dohodou prvotne Prevádzkovateľa jedným zo spôsobov podľa bodu 13.8 týchto VOP.

 

 1. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 – Vzor odstúpenia od Zmluvy

 

V Poprade, dňa 08.09.2016.

 

 

Príloha č. 1 Všeobecných obchodných podmienok XBODY online rezervácie tréningu a súvisiacich služieb

 

Vzor odstúpenia od Zmluvy

 

OZNÁMENIE O ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY

 

Kupujúci / Klient  

 

Meno a priezvisko, titul             : ……………………………………………………………………………………………….. 

Adresa bydliska                        : ………………………………………………………………………………………………..

Telefónne číslo                          : ………………………………………………………………………………………………..

E-mail                                     : ………………………………………………………………………………………………..

 

 

Predávajúci / Prevádzkovateľ 

 

Obchodné meno                      : XBODY SLOVAKIA spol. s r. o. 

Sídlo                                        : Scherfelova 1309, 058 01 Poprad

IČO                                         : 51 121 344

Zápis v                                    : Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,

                                                 oddiel: Sro, vložka č.: 35234/P

 

 

Číslo pokladničného dokladu:

 

 

 

Číslo Zmluvy:

 

 

 

Dôvod odstúpenia od Zmluvy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dôkazy / Prílohy:

 

 

 

 

V ……………………………….., dňa …………………………………

 

 

 

 

___________________________

Klient / Kupujúci

podpis